ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเจนจิรา ฝางแก้ว
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกชกร ชื่นตะคุ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธารดา ศรีสุวรรณ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชลิต เพ็งกระจาด
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัลยา จารัตน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปนัสญา โฉมฉาย
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุรภา ศรีเพ่ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เ้ด็กชายชนกันต์ สิทธิเขตกิจ
ตำแหน่ง : ฝ่ายเครื่องเสียง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนโชติ เกษทวี
ตำแหน่ง : ฝ่ายเครื่องเสียง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดลยา ชาญเชิงค้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรพรต เมตตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณิชารีย์ พรมบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดลยา จอนสำโรง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัลยารัตน์ อยู่เย็น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมุธิตา อินพา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุจิตรา อินทชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวีรภัทรา สารีบุตรดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปฐมาวดี บุญสิงมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชินวัตร เดชสันเที๊ยะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุธินา ศรีตะวัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรเทพ เงินโคกกรวด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชิตชนก มงคลแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชญา ขุนเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐนัย ศิริเวช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษฎา แขมเกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเจริญชัย สิงห์อุไร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัฐภูมิ ชาญเชิงค้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดวงใจพิลึก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนัทธ์ชนัน บัวดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชลกร เจตเขตการณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนุชลี ลาเสือ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนม์นิภา หงษ์ดำเนิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๔