ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกัลป์สุภัค ถาวรหมื่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปภาวดี โพธิ์งาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0