ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเขมจิรา ปิ่นทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ