ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศรีสุดา อุตรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ