ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวณิชชา มีขวัญ
ครูพี่เลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ