ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนวกมล กัลพัตร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ