ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาพร ยาเนตร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์