ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวพิชญาภา สอนสร้อยทอง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุนันทา พูลคุ้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0