ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

วันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นักเรียนชั้น ป.๕-๖ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ กลุ่มโรงเรียนแม่วงก์-เขาชนกัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังชุมพร กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี       เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   มีลักษณะเป็นกิจกรรม       นักเรียน   ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง  ให้กับผู้เรียนและ เป็นการฝึกให้ผู้เรียน      มี  ความอดทน  ความสามัคคี  ความเสียสละ  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นผู้มีวินัย  เพื่อสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ      ให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม         มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม  (BY:Kroo_Torn)

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2560,12:11   อ่าน 574 ครั้ง