ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเฉลิมพร กุมภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ม.ค. 62 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณพร ไสยาวัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 พ.ย. 2554-30 ต.ค. 61
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรอง เยี่ยมยงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ก.ค. 2502 - พ.ศ. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง เจตกสิกรณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ธ.ค. 2547 - 3 มิ.ย. พ.ศ. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ พุทธมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. พ.ศ. 2517 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรมย์ จรณามล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธี ปิ่นเขียว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2511
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี โสภา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ก.ค. 2502 - พ.ศ. 2510