ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
"สุขภาพดีมีสุข"  โครงการที่ใช้พัฒนาคือ  "โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย"