ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

"เด็กดีมีคุณธรรม"  มีโครงการที่ใช้พัฒนาคือ  "โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ"