ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เครือข่ายผู้ปกครอง
เครือข่ายผู้ปกครอง

 

รายนามคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ระดับโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕

 

      ๑. ชื่อนายคัมภีร์  แพงผา   อาชีพ ทำไร่บ้านเลขที่ ๑๑๐ หมู่ ๓ ตำบลเขาชนกัน อำเภอ แม่วงก์  จังหวัด    นครสวรรค์  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๕๘๗๖๒๐( ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง) 

      ๒. ชื่อนางละมัย  เชิดสุพรรณ   อาชีพ ทำไร่ บ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ ๑ ตำบลเขาชนกัน อำเภอ แม่วงก์   จังหวัด    เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๙๔๑๗๑ (รองประธานเครือข่ายผู้ปกครองคนที่ ๑) 
 
      ๓. ชื่อนางกัญญาภัทร   ประสิทธิ์ อาชีพ ช่างเสริมสวย บ้านเลขที่ -  หมู่ ๓ ตำบลเขาชนกัน อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด    นครสวรรค์  เบอร์โทรศัพท์  -      ( รองประธานเครือข่ายผู้ปกครองคนที่ ๒) 
 
      ๔. ชื่อนางสาว นที รักชีวิต   อาชีพ ทำไร่ บ้านเลขที่ ๖๕/๒ หมู่ ๑ ตำบลเขาชนกัน อำเภอ แม่วงก์   จังหวัด    นครสวรรค์   เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๐๖๔๘๘  ( ประชาสัมพันธ์) 
 
      ๕. ชื่อนางเพ็ญ  ขุนสันเทียะ  อาชีพ ทำไร่บ้านเลขที่ ๑๓๗  หมู่ ๘ ตำบลเขาชนกัน อำเภอ แม่วงก์   จังหวัด    นครสวรรค์   เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒-๕๗๖๗๖๗๙ ( ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ) 
 
      ๖. ชื่อนางเนตรนภา ขยันกสิกรรม  อาชีพ ทำนา บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ ๘ ตำบลเขาชนกัน อำเภอ แม่วงก์  จังหวัด    นครสวรรค์   เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๗๐๒๓๐๗   ( นายทะเบียนเครือข่ายผู้ปกครอง) 
 
      ๗. ชื่อนางประจวบ  สุขขะนัส  อาชีพ ทำนา บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ ๘ ตำบลเขาชนกัน อำเภอ แม่วงก์   จังหวัด    นครสวรรค์   เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๓๓๑๕๐๕๙  ( ปฏิคมเครือข่ายผู้ปกครอง) 
 
      ๘. ชื่อนางปาจรีย์  ม่วงมนตรี    อาชีพ ทำไร่ บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ ๓ ตำบลเขาชนกัน อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด    นครสวรรค์   เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๒๑๙๗๕๑ ( กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง) 
 

      ๙. ชื่อนางประจิม บุญมา อาชีพ รับจ้างบ้านเลขที่ ๙๒/๓๒ หมู่ ๘ ตำบลเขาชนกัน อำเภอ อำเภอแม่วงก์  จังหวัด นครสวรรค์

 เบอร์โทรศัพท์  -   ( กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง) 
 
    ๑๐. ชื่อนางสมบัติ  หงษ์ดำเนิน อาชีพ ทำนา บ้านเลขที่ ๒๕๐ หมู่ ๓ ตำบลเขาชนกัน อำเภอ แม่วงก์  จังหวัด    นครสวรรค์   เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๐๓๕๕๓ ( กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง) 
 
      ๑๑. ชื่อนางวาสนา  ศรีสุทธิ์ อาชีพ  รับจ้างบ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ ๓ ตำบลเขาชนกัน อำเภอ แม่วงก์   จังหวัด    นครสวรรค์   เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒-๘๘๖๒๘๓๖ ( กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง) 
 
      ๑๒. ชื่อ นางศรีนวล  ขุนสันเทียะ อาชีพ รับจ้าง บ้านเลขที่ ๓๓  หมู่ ๘ ตำบลเขาชนกัน อำเภอ แม่วงก์   จังหวัด    นครสวรรค์    เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒-๑๖๓๙๗๘๕  ( กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง) 
 
      ๑๓. ชื่อนางสาวปวีณา  ขำสกล  อาชีพ แม่บ้าน บ้านเลขที่ ๕๑๖  หมู่ ๑ ตำบลเขาชนกัน อำเภอ แม่วงก์  จังหวัด    นครสวรรค์   เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๕๘๗๖๒๐ ( ผู้ช่วยเลขา ฯ  เครือข่ายผู้ปกครอง) 
 

      ๑๔. ชื่อนางสาวสมหมาย  ธงสันเทียะ อาชีพ ทำไร่ บ้านเลขที่ ๑๑๒/๑  หมู่ ๓ ตำบลเขาชนกัน อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด    นครสวรรค์   เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๐๑๑๙๖๔  ( เลขานุการเครือข่ายผู้ปกครอง)