ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
 
               พันธกิจโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
 

          .  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

                . พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล

จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 
 
                     เป้าประสงค์
 

๑.   โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด  

๒.   ครูและบุคลากรมีสมรรถนะ มีความก้าวหน้าและมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

๓.   นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
                      กลยุทธ สถานศึกษา
 

๑.     พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

๒.    ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

๓.     พอเพียง

๔.     ขยายโอกาสทางการศึกษา

๕.     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

๖.      พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา