ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
     
                                        อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

            "เด็กดี มีคุณธรรม"  มีโครงการที่ใช้พัฒนา  "โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ"   

 
 
              ปรัชญา    
 
สมคฺคานํ ตโป สุโข    
ความเพียรของหมู่ชน ผู้พร้อมเพรียงกันทำให้เกิดสุข