ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
      
ประวัติโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
           โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ..๒๕๐๒ การเปิดเรียนครั้งแรกอาศัยศาลาวัดวังน้ำขาว เป็นที่อาศัยเรียนชั่วคราว  โดยมีนายทวี  โสภา เป็นครูใหญ่ มีครูเพียงคนเดียว
          ต่อมา พ
.. ๒๕๐๓ ทางราชการจึงได้แต่งตั้งนายเฉลิม  ขันกสิกรรม มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้

         ต่อมา พ.. ๒๕๑๘ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป ๑ จ. ๑ หลัง ๕ ห้องเรียน และบ้านพักครู จำนวน ๒ หลัง
         ปี พ
..๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๘ ห้องเรียน และได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หมายเลข นว.๔๘๑ และได้รับงบประมาณให้สร้างบ้านพักครู ๒ หลัง 

          ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒๐๓ จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น๑๖ ไร่    งาน  มีอาณาเขตมีดังนี้
ทิศเหนือ  ติดกับ หมู่บ้านวังน้ำขาว
ทิศใต้  ติดกับ หมู่บ้านคลองสายทอง
ทิศตะวันออก  ติดกับ หมู่บ้านบ้านบึง
ทิศตะวันตก  ติดกับ หมู่บ้านดงยาง

          ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางวรรณพร  ไสยาวัน ดำรงตำแหน่งวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ถึงปัจจุบัน มีนักเรียน ๑๙๔ คน มีครู ๑๐ คน อัตราจ้าง๒ คน ภารโรง ๑ คน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข